Školní poradenství

Metodik prevence

Školní metodik prevence:

Mgr. Veronika Burgrová, konzultační hodiny dle dohody.

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY:

• Linka důvěry Kladno, pevná linka: 312 684 444, mobilní: 777 684 444
• Linka bezpečí: 116 111
• Rodičovská linka první pomoci: 840 111 234, 606 021 021

Vážení rodiče,
pokud má Vaše dítě nějaký problém, především v níže uvedených oblastech, obraťte se na školního metodika prevence (nebo jiného vyučujícího), pomůžeme Vám situaci vyřešit, případně Vám doporučíme odborníky, kteří se Vašim problémem budou zabývat.

• Záškoláctví
• šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií
• agresivita, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
• užívání návykových látek: tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky, onemocnění HIV/AIDS a další onemocnění související s užíváním návykových látek:
• negativní působení sekt
• sexuální rizikové chování
• poruchy příjmu potravy
• patologické hráčství a netolismus
• rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů.

Další cíle, na které se zaměřujeme:
• informování rodičů v oblasti rizikového chování
• umožnění žákům trávení volného času ve škole – vytváření dostatečného množství zájmových kroužků a dalších mimoškolních aktivit
• začleňování méně průbojných žáků, nově příchozích žáků, žáků – cizinců a žáků sociálně znevýhodněných do kolektivu
• odstranění nevhodného či agresivního chování mezi žáky
• aktivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků, co největší otevřenost vůči veřejnosti
• zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence.

Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, zaměření na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikativní dovednosti. Škola vytváří Preventivní program jako základní zdroj prevence, jde o komplex aktivit působících v oblasti prevence. Program je založený na podpoře vlastní aktivity žáků, různých forem práce s žáky, zapojení všech pedagogů školy a na spolupráci s rodiči žáků. Program je závazný, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován, sleduje se účinnost, měří se efektivita jednotlivých aktivit, hodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy.
Naše škola se i vzhledem ke své velikosti nepotýká s velkou četností výskytu rizikového chování, v rámci preventivní činnosti se škola zaměřuje především na změnu životního stylu především sociálně znevýhodněných žáků, zejména s ohledem na zdravý způsob života, prevenci užívání návykových látek (hlavně tabáku a alkoholu), prevenci agresivního chování, šikany a kyberšikany, rizikového chování v dopravě.

Co dělá Školní metodik prevence?

Školní metodik prevence vytváří Preventivní program, podílí se na jeho realizaci, vypracovává jeho hodnocení. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k jeho možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Spolupracuje s rodiči, vede konzultace, informuje je o možnostech odborné péče a pomoci. Ve spolupráci s výchovným poradcem jedná se sociálním odborem, spolupracuje s okresním metodikem prevence. Zúčastňuje se výchovných komisí, dává podněty k jejich svolání, zhotovuje z nich zápisy.

Jaké jsou cíle prevence?

Jedním z cílů prevence je vytvoření bezpečného prostředí, např. prostřednictvím jasných vnitřních pravidel školy, která jsou vytvářena ve spolupráci se žáky i zákonnými zástupci žáků a v souladu
s platnými zákony, jsou ukotveny ve Školním řádu školy, dále v pravidlech pro využívání odborných pracoven, tělocvičny a školního hřiště, v Preventivním programu, v Programu proti šikanování
a v Krizovém plánu školy.
Neméně důležitým cílem je dítě zodpovědné za své chování a způsob života, tedy především výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvíjení dovedností potřebných pro život.
Škola pro všechny třídy pravidelně zařazuje také preventivní programy různých organizací, v kterých odborníci na určité oblasti rizikového chování poskytují dětem potřebné informace, odpovídají na dotazy, diskutují, umožňují dětem pochopit danou problematiku pomocí různorodých aktivit.

Jak poznáte, že by Vaše dítě mohlo být šikanované?

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu.“
Možnými příznaky šikanování, které lze pozorovat na dítěti doma, mohou být následující okolnosti:
• Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
• Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
• Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).
• Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
• Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
• Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“
• Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
• Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
• Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
• Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
• Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči zákonným zástupcům.
• Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
• Dítě se vyhýbá docházce do školy.
• Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.“
Pokud se Vašeho dítěte některý z uvedených bodů týká, nemusí to samozřejmě znamenat, že se jedná o šikanu, ale vždy je lepší situaci ve spolupráci se školou hned vyřešit!

Odborná pracoviště, která Vám mohou pomoci při řešení problémů Vašeho dítěte:

• Pedagogicko-psychologická poradna Kladno
– C. Boudy 2953, Kladno
– tel.: 312 661 044, 312 660 436
– e-mail: ppp.kladno@mybox.cz
– bezplatné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem ve věku 3-19 let a jejich rodičům.

• Středisko výchovné péče Slaný
– Tomanova 1361, Slaný
– kontaktní osoba/pozice: Mgr. Zuzana Němečková – psycholog
– telefon: 312 520 569
– email: svp@svpslany.cz
– Středisko zajišťuje např.: individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, jednorázovou i dlouhodobou péči, informace, konzultace pro rodiče, žáky i pedagogy.

• Magistrát města Kladna – odbor sociální (Severní 2952 Kladno)
– Oddělení sociálně právní ochrany dětí
– tel.:312604704
– Oddělení sociálně právní ochrany a prevence
– tel.:312604703
– e–mail: odbor.socialni@mestokladno.cz

• Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA
– Římská 2846, Kladno
– tel.: 312 267 917, 312 262 121
– e-mail: info@spod.cz
– web: http://www.spod.cz

– služby jsou určeny pro děti, dospělé a celé rodiny, cílem je zjistit příčiny obtíží, pomoci při hledání řešení, v případě potřeby nabídnout zařazení klienta do dalších programů
– služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami – tedy se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie), s poruchami aktivity a pozornosti (LMD), služby jsou určeny také rodinám, ve kterých se vyskytnou výchovné problémy, a rodinám, které se ocitnou v krizové situaci (například rozvod aj.)
– služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
– služby pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné – především pro předškolní a mladší školní věk

• Psychologické středisko pro děti a dospělé – Phdr. Marcela Pospíšilová
– K nemocnici 2814, Kladno
– tel.: 312 615 128, 605 559 090
– e-mail: pospisilova.marcela@seznam.cz
– diagnostika dětí předškolního a školního věku – poruchy chování, školní neúspěšnost, vztahové problémy, pomoc při rozvodu rodičů.

• Dětská psychiatrie, Ordinace ve Slaném, poliklinika, Smetanovo náměstí 3 – MUDr. Šárka Bínová
– objednávání: 606 652 644, sarka.binova@tiscali.cz
– ordinační hodiny Slaný: pondělí 8:00 – 17:00 hod.
– poradenství v oblasti výchovy, partnerských a rodinných problémů.
– diagnostika a terapie všech duševních poruch a nemocí u dětí a adolescentů.

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz