Školní poradenství

Výchovné poradenství

Školní výchovný poradce:

Mgr. Andrea Poppová

Co dělá Školní metodik prevence?

Výchovný poradce úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími institucemi dle potřeby (lékař, jiné ZŠ, odbor péče o dítě aj.)
Poradenství ZŠ poskytuje podporu
• při řešení osobních problémů jednotlivých žáků
• při prevenci, zjišťování a řešení obtíží a problémů psychického a sociálního vývoje dětí a mládeže v průběh výchovně-vzdělávacího procesu
• při volbě povolání a profesionální orientaci
• při prevenci sociálně patologických jevů
• Specifické poruchy učení a chování

Jaké jsou cíle prevence?

Výchovné poradenství si klade za cíl podpořit žáky při vzdělávacím procesu, ale i při možných problémech souvisejících s třídním kolektivem, domácím prostředím aj.
Výchovné poradenství se nezaměřuje jen na žáky ZŠ, ale i na rodiče žáků, učitele a další pedagogické pracovníky.

Co patří mezi specifické vývojové poruchy?

• Dyslexie – porucha čtení, úroveň čtení je často výrazně nižší než všeobecná inteligence.
• Dysgrafie – porucha psaní, obtíže se zapamatováním si tvaru písmen, obtíže v napodobení písmen, kvalita písma, písmo je často hůře čitelné
• Dysortografie – porucha pravopisu, často v kombinaci s dyslexií a dysgrafií, projevuje se spec. jevy – vynechání interpunkčních znamének, nerozlišení slabik di-dy, ti-ty, ni-ny, přidávání, záměna a vynechání písmen, obtíže při aplikaci mluvnických pravidel
• Dyskalkulie – porucha matematických schopností, projevuje se poruchami předčíselných představ, tj. třídění prvků dle tvaru, barvy, velikosti aj., obtížemi v číselných představách (smysl číslovek, řazení čísel aj.), s orientací v čase a prostoru ad.
• ADHD – projevuje se zejména hyperaktivitou a nesoustředěností, dítě nevydrží pozorně pracovat a dokončit úkol, snadno se rozptýlí, nedokáže sledovat výklad učitele, samostatně často není schopno pracovat vůbec, vyrušuje atd.

Častým následkem nepodchycených poruch učení bývají poruchy chování, které mají neblahý dopad hlavně na druhém stupni základní školy. Praxe ukazuje, že pokud se povede získat pro spolupráci rodiče žáka se specifickými poruchami učení, náprava i celkové prospívání žáka je mnohem lepší.

U dětí s poruchami učení se vypracovává individuální vzdělávací program. Je to závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, pracovníkem provádějícím nápravu – především na 1. stupni, vedením školy, žákem a jeho zákonnými zástupci, pracovníkem pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
PPP v Kladně a okolí:
PPP Kladno https://www.pppstredoceska.cz
SPC a PPP Slunce http://www.slunce.info/spc_ppp.html
PPP Step https://ppp.ppporadna.cz
SPC a PPP Koloběžka http://www.spzkolobezka.cz

Kariérové poradenství pro žáky 9.třídy

Jedná se o aktivity zaměřené na poskytování kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro samostatné řízení a hledání vlastní kariéry. Cílem kariérového poradenství je, aby žák dokázal efektivně využívat dostupné zdroje informací.
Důležité odkazy a zdroj informací pro budoucí volbu povolání
https://www.stredniskoly.cz/seznam-skol/stredocesky-kraj
https://www.infoabsolvent.cz

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz

VOLNÁ MÍSTA DO 1. TŘÍDY