Výsledky přijímacích zkoušek

Přijímací řízení proběhlo 7.4.2022

Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024 proběhne 13.4.2023

V případě Vašeho zájmu vyplňte elektornickou přihlášku, nebo nás kontaktujte na tel. čísle 725 510 920.

Těšíme se na Vás.

Registrace k zápisu

Zákonní zástupci mohou podat žádost k přijetí dítěte k povinné školní docházce vyplněním elektronické přihlášky nebo vyplněním žádosti v papírové podobě v sekretariátu školy. Následně budete kontaktováni školou s přiděleným registračním číslem a časem zápisu.

Co s sebou k zápisu:

1) občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující trvalý pobyt

2) rodný list dítěte

Přestup z jiné školy

V případě přestupu z jiné školy kontaktujte prosím sekretariát školy pro aktuální informace.

Uvažujete o odkladu školní docházky?

Legislativní rámec: §37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Postup při odkladu školní docházky Dostavit se k zápisu k povinné školní docházce, přinést vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a podat písemnou žádost o odklad školní docházky (k dispozici u zápisu). K žádosti o odklad školní docházky přiložit dvě odborná doporučení, tj. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborná posouzení je možné doložit nejpozději do 31.5.2019. Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Co by Vaše dítě mělo zvládnout před nástupem do školy?

Jak můžete pomoci svým dětem usnadnit vstup do školy Všichni si přejeme, aby naše dítě vstoupilo do první třídy klidně, spokojeně a bez stresu a problémů. Můžeme dětem pomoci vše zvládnout, když mu poskytneme podnětné prostředí.

1. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

2. Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

3. Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

4. Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

5. Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

6. Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

7. Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

8. Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

9. Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. Těmito činnostmi můžeme dítěti pomoci, aby jeho nástup do školy byl úspěšný, ale zároveň si užijeme plno příjemných společně strávených chvil, které určitě pomohou dětem získat i sebevědomí a jistotu. Popsané aktivity nejsou vyčerpávající, existuje i mnoho dalších možností, jak se s dítětem připravit na důležitý životní krok.

Žáků

Žáků v jedné třídě

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz